VOGL námið

Nútíma samfélag og viðskiptaumhverfi kalla eftir fólki sem hefur færni til að taka þátt í og stjórna margvíslegum verkefnum. Verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun (VOGL) er fjölbreytt nám sem ætlað er þeim sem vilja í senn öðlast þekkingu og þjálfun á sviði verkefnastjórnunar og efla leiðtogahæfileika sína. Námið gagnast í reynd öllum sem hafa getu, metnað og vilja til að sinna því. Það gagnast ekki síst millistjórnendum og stjórnendum innan félagasamtaka, fyrirtækja og stofnana. Námið er ætlað áhugasömu og dugmiklu fólk sem hefur vilja til að efla færni sína í starfi og leik. Í náminu kynnast þátttakendur nýjum hugmyndum og áhugaverðu fólki.

Verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun byggir á að efla fjóra megin færniþætti meðal þátttakenda: Leiðtogafærni, samskiptafærni, stefnumótunarfærni og skipulagsfærni. Námið samanstendur af fjórum námskeiðum sem skiptast jafnt á milli tveggja missera. Unnið er með færniþættina yfir allan náms­tímann og áhersla lögð á að kenna nemendum hagnýtar aðferðir og þjálfa þá í notkun þeirra. Kennt er með því að fást við raunhæf verkefni, en mikill hluti námsreynslunnar á sér stað bæði í kennslustofunni – í fjölbreyttri vinnu og krefjandi verkefnum – og í hópverkefnum sem unnin eru með öðrum þátttakendum.

Kennslufyrirkomulag

Þátttakendur koma til vinnu í kennsluaðstöðu námsins samkvæmt dagskrá.

IMG_2253-300xNámið er kennt í vikulotum og eru tvær slíkar lotur á hvoru misseri. Í hverri kennslulotu eru tvö námskeið til umfjöllunar. Í fyrstu lotu haustmisseris eru í gangi námskeið eitt og tvö, og í annarri lotu haustmisseris – um 5 vikum síðar – eru sömu námskeið kláruð. Sagan endurtekur sig á vormisseri með námskeið þrjú og fjögur.

Í VOGL námi hefur verið tekin upp sú nýbreytni að notast við aðferðir spegilnáms. Allir fyrirlestrar í náminu eru nemendum aðgengilegir á lokuðum námskeiðsvef og er ætlast til þess að nemendur mæti undirbúnir í tíma og hafi hlustað á fyrirlestrana og kynnt sér námsefnið. Í kennslustofunni fer þá fram útdýpkun námsefnis undir handleiðslu kennara, spurningar og svör, einstaklingsverkefni og hópverkefni.

Kennsluaðferðir eru annars fjölþættar og til að mynda er beitt tilfellagreiningum (e. case-studies), hlutverkaleikjum, sýnd eru myndbönd, haldnir fyrirlestrar, hvatt til samræðu, unnið að raunhæfum verkefnum, auk þess sem sérstakar Facebook-síður tilheyra hverju námskeiði fyrir sig. Facebook-síðurnar eru notaðar eftir atvikum. Kennarar námsins áskilja sér rétt til að haga kennslu sinni þannig að hún sé í senn skilvirkt lærdómsferli, taki mið af því sem er að gerast í samfélaginu og litist af þróun í faginu.

Viðmið í kennslu

Hvað kennslufræði námsins áhrærir þá er sótt í smiðjur verkfræðinnar, hugvísinda, sálfræðinnar, leiklistar, og til kennara á borð við grísku heimspekingana Sókrates og Aristóteles, John Dewey, William James, Matthew Lipmann og Ann Margret Sharp, og virknináms – tilfellagreiningar á raunverulegum dæmum.

IMG_2250-300x225Öll kennsla okkar miðast við að þjálfa þátttakendur í að beita skilvirkum aðferðum á raunveruleg viðfangsefni. Við leggjum okkur fram um að kenna og setja efni okkar fram á góðu íslensku máli.

Umsjónarkennarar námsins og þeir sem hafa þróað það frá upphafi eru dr. Haukur Ingi Jónasson og dr. Helgi Þór Ingason en þeir eru í hópi ötulustu stjórnunarfræðikennara landsins. Eftir þá liggja nú þegar nokkrar bækur á íslensku um stjórnun. Þeir eru líka þekktir á alþjóðavettvangi fyrir áhugaverðar hugmyndir um verkefnastjórnun og tengd efni og eiga sæti í nefndum og ráðum á vegum alþjóðasamtaka og fagfélaga í verkefnastjórnun.

Útgefandi þeirra í Bretlandi og Bandaríkjunum er Gower/Ashgate Publishing.

Alþjóðleg vottun

Námið Verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun hefur hlotið alþjóðlega skráningu hjá IPMA – Alþjóðasamtökum verkefnastjórnunarfélaga en úttektin var gerð fyrir þeirra hönd af Dönsku verkefnastjórnunarsamtökunum. Ástæða þess að vottunin var sótt til Danmerkur er sú að Nordica ráðgjöf ehf. vildi tryggja óhæði matsmanna og fá samanburð við dönsk ráðgjafarfyrirtæki sem bjóða upp á sambærilegt nám.

Náminu lýkur með því að nemendur undirgangast alþjóðlega D-vottun í verkefnastjórnun og fá að henni lokinni alþjóðlegan titil: Certified Project Management Associate.

Reyndir háskólakennarar sjá um kennsluna og er námið hannað eins og um væri að ræða 24 ECTS-einingar á grunnstigi háskóla.

Námsmat

Í náminu Verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun er gefið STAÐIÐ/EKKI STAÐIÐ fyrir hvert námskeið fyrir sig. Ástæður þess að ekki eru gefnar einkunnir eru þrjár:

  1. Við teljum að sjálfsrýni og álitsgjöf frá samnemendum og leiðbeinendum sé betur fallin til námsmats en töluleg einkunn.
  2. Margt af því sem unnið er með og leiðbeint er um í náminu er þess eðlis að erfitt er, og jafnvel ekki sanngjarnt, að gefa tölulega einkunn fyrir.
  3. Við teljum að nýta megi samtal um námsmat til að dýpka námsupplifun nemenda.

Námsárangur í öllum námskeiðum í Verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun er metinn með eftirfarandi hætti:

Almenna reglan er sú að í hverju námskeiði er lagt fyrir krossapróf á netinu, úr efni þess námskeiðs. Samtals eru því prófin fjögur. Prófið er lagt fyrir í lok hvers námskeiðs en undantekning frá þessari reglu er krossapróf í námskeiðinu Skipulagsfærni. Próf þessa námskeiðs er D vottunarpróf Verkefnastjórnunarfélags Íslands sem haldið er í lok vormisseris.

Krossaprófin kanna þekkingu nemenda og skilning á námsefni og á því sem leiðbeint hefur verið um í tímum. Prófin eru heimapróf sem tekin eru á tölvu. Próftími er á bilinu ein til tvær klukkustundir. Þátttakendi fær umsögnina STAÐIРeða EKKI STAÐIÐ, en krafa er gerð um 60% árangur að lágmarki. Ef nemandi fellur á prófi, gefst honum kostur á að þreyta upptökupróf í enda námsins.

Allir þátttakendur skila verkefnum. Í sumum námskeiðum er um einstaklingsverkefni að ræða en í öðrum eru hópverkefni. Í hópverkefnum er sérstök áhersla lögð á að þátttakendur séu virkir í samstarfi innan hópanna. Þetta er meðal annars greint með því að kalla eftir innbyrðis mati hópmeðlima á þátttöku og ástundun hvers annars. Álitsgjöf er veitt fyrir verkefnin. Þátttakandi fær STAÐIÐ fyrir þennan þátt að uppfylltum ofangreindum skilyrðum. Leiðbeinendur áskilja sér rétt til að veita EKKI STAÐIÐ fyrir þennan þátt ef nemandi reynist ekki vera fullgildur þátttakandi í verkefnum.
Krafist er 75% mætingar í hverju námskeiði. Mæting er metin jafnt og þétt í hverju námskeiði, mætingarlistar ganga í tímum og í lok hvers námskeiðs er kannað hvort mætingaskylda hafi verið uppfyllt. Meginástæða þessarar kröfu um tímasókn er sú að framlag hvers nemanda skiptir máli. Einnig að í námskeiðunum er verið að kenna aðferðir sem aðeins lærast með viðveru og virkri þátttöku. Þátttakandi fær STAÐIÐ fyrir þennan þátt að uppfylltum ofangreindum skilyrðum.
Náminu Verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun lýkur með D-vottunarprófi sem lagt er fyrir af Verkefnastjórnunarfélagi Íslands (VSF). Engin hjálpargögn eru leyfð í prófinu og það er tekið í kennslustofu á vegum VSF. Ef nemandi nær ekki D-vottunarprófinu, en hefur sýnt fullgildan árangur í námskeiðum, þá mun Nordica ráðgjöf ehf. afhenda viðkomandi yfirlýsingu um að hann hafi lokið öllum námskeiðunum. Sá sem ekki hefur staðist D-vottunarprófið telst hins vegar ekki hafa lokið náminu Verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun.

Umfang námsins

Námið Verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun er hannað eins og það væri fjögur 6 ECTS-eininga námskeið í grunnnámi á háskólastigi, samkvæmt Bologna-viðmiðunum um æðri menntun. Þannig er reiknað með að hver þátttakandi leggi á sig að minnsta kosti 120 klukkustunda vinnu í hverju námskeiði. Til viðmiðunar má miða við að hver þátttakandi leggi fram 36 klukkustundir í tímasókn, 36 klukkustundir í lestur og tileinkun námsefnis og 48 klukkustundir í verkefnavinnu.

Að námi loknu er nemendum afhent skírteini ásamt yfirlýsingu frá Nordica ráðgjöf ehf. sem lýsir inntaki námsins, kröfum og námsmati. Þátttakendur geta sýnt þessi gögn verðandi vinnuveitendum, ráðgjafarfyrirtækjum, og menntastofnunum ef hugur þeirra stendur til framhaldsnáms á þessu sviði.

Hvenær er kennsla?

Kennsla í Endurmenntun í Reykjavík veturinn 2024 – 2025:

Lota 1: 16. – 19. september, 2024
Lota 2: 11. – 14. nóvember, 2024
Lota 3: 27. – 30. janúar, 2025
Lota 4: 24. – 27. mars, 2025

Kennsla í Reykjavík fer fram í húsnæði Endurmenntunar að Dunhaga 7.

Kennsla í Símenntun Háskólans á Akureyri veturinn 2024 – 2025:

Lota 1: 16. – 19. september, 2024
Lota 2: 11. – 14. nóvember, 2024
Lota 3: 27. – 30. janúar, 2025
Lota 4: 24. – 27. mars, 2025

Kennsla fer fram í húsnæði Háskólans á Akureyri, Sólborg v/ Norðurslóð.

Hvernig skrái ég mig?

Skráning fyrir veturinn 2024-2025 er hafin.

Hægt er að skrá sig í námið í Reykjavík á vef Endurmenntunar Háskóla Íslands

Hægt er að skrá sig í námið á Akureyri á vef Símenntunar Háskólans á Akureyri.

Þátttökukostnaður

Þátttökukostnaður í náminu Verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun árið 2024-2025 er ISK 795,000.- Innifalið er öll kennsla, umsýsla, aðgengi að Facebook-síðum námsins, bækurnar Leiðtogafærni, Samskiptafærni, Stefnumótunarfærni og Skipulagsfærni auk ítarefnis – og útskrift.